1791971
top of page

Športový klub Ruffíni sport, o.z.

Prečo vzniklo naše občianske združenie? Ciele a poslanie združenia vo vrcholovom športe

Dôvodov bolo viacero. Ale tým hlavným bola situácia vo vrcholovom športe na Slovensku, ktorá pre mladých športovcov nie je ľahká, a dlhodobo sa nevyvíja v ich prospech. Starostlivosť o športovo talentovanú mládež bola u nás do roku 1990 systematicky budovaná niekoľko dekád. Po roku 1990 s výnimkou malých pozitív to boli najmä negatíva , ktoré poznačili fungovanie systému výberu a prípravy detí. Boli zrušené strediská vrcholového športu mládeže, tréningové strediská mládeže a postupom času aj olympijské centrá nádeji. To čo bolo pýchou československej telovýchovnej prípravy a vzorom pre mnohé európske krajiny sa postupom času likvidovalo. Zmena ekonomických a politických pomerov spôsobila postupnú redukciu aktivít športových zväzov a telovýchovných jednôt.

V súčasnosti prebieha starostlivosť o športovo-talentovanú mládež na Slovensku v žalostných spoločenských podmienkach. Školy, ktoré sú primárnym poskytovateľom a zriaďovateľom podmienok pre športovú prípravu, nemajú pre túto činnosť podporu zo strany štátu. Pritom práve tie by mali byť masovou základňou, ktorá s podporou kvalitných a angažovaných učiteľov telesnej výchovy odhalí, podporí a povzbudí mladé talenty v ich športovej činnosti. Značne zaostáva aj rozvoj vedy a výskumu v športe ako základný predpoklad pre zlepšovanie metodiky prípravy. Reprezentačná generácia z deväťdesiatych rokov nemá plnohodnotných pokračovateľov v podávaní úspešných výkonov. 

Náš klub vznikol v roku 2018 ako občianske združenie s cieľom vytvárať podmienky pre nádejných mladých športovcov - atlétov, lyžiarov, triatlonistov. Pomáha spolu s rodičmi viesť deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Umožňuje mladým talentom rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a vďaka tomu si plniť svoje športové sny a túžby v dospelosti.

 

Ciele a poslanie združenia v športe pre všetkých

Poslaním klubu v športe pre všetkých je podpora a rozvoj telesnej výkonnosti a zdravého spôsobu života populácie na Slovensku. Žiaľ, musíme v tejto súvislosti konštatovať, že sa úroveň výkonnosti populácie z motorického hľadiska znižuje. Tento negatívny vplyv sa prejavuje aj na nízkej úrovni výkonnosti uchádzačov o vzdelanie na univerzitách so zameraním na telesnú výchovu, teda budúcich učiteľov a trénerov. Sledujeme vysoký nárast obezity nielen u dospelých ale aj u detí.

 

Naše združenie vníma telesnú kultúru ako spoločenský jav, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kultúry občanov SR. Plní nezastupiteľnú úlohu pri utváraní zdravia, výchove a vzdelávaní, zlepšuje pracovnú výkonnosť, je základom uspokojovania potrieb v pohybovej aktivite, formuje voľný čas ľudí a humanizuje ich spôsob života. Aktivity, ktoré ponúka svojim členom ŠK Ruffini sport považuje za neoddeliteľnú súčasť starostlivosti o vlastné zdravie. Ide najmä o zvyšovanie povedomia o vplyve telesných cvičení na zdravie, organizovanie a vedenie športových aktivít v prírode, organizácia športových sústredení a spoločná účasť na podujatiach a pretekoch.

  • Facebook Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon
  • Instagram
bezeckaterapia_logo.png
  • Facebook Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon
  • Instagram
bottom of page