1791971
 

Športový klub Ruffíni sport, o.z.

Prečo vzniklo naše občianske združenie? Ciele a poslanie združenia vo vrcholovom športe

Dôvodov bolo viacero. Ale tým hlavným bola situácia vo vrcholovom športe na Slovensku, ktorá pre mladých športovcov nie je ľahká, a dlhodobo sa nevyvíja v ich prospech. Starostlivosť o športovo talentovanú mládež bola u nás do roku 1990 systematicky budovaná niekoľko dekád. Po roku 1990 s výnimkou malých pozitív to boli najmä negatíva , ktoré poznačili fungovanie systému výberu a prípravy detí. Boli zrušené strediská vrcholového športu mládeže, tréningové strediská mládeže a postupom času aj olympijské centrá nádeji. To čo bolo pýchou československej telovýchovnej prípravy a vzorom pre mnohé európske krajiny sa postupom času likvidovalo. Zmena ekonomických a politických pomerov spôsobila postupnú redukciu aktivít športových zväzov a telovýchovných jednôt.

V súčasnosti prebieha starostlivosť o športovo-talentovanú mládež na Slovensku v žalostných spoločenských podmienkach. Školy, ktoré sú primárnym poskytovateľom a zriaďovateľom podmienok pre športovú prípravu, nemajú pre túto činnosť podporu zo strany štátu. Pritom práve tie by mali byť masovou základňou, ktorá s podporou kvalitných a angažovaných učiteľov telesnej výchovy odhalí, podporí a povzbudí mladé talenty v ich športovej činnosti. Značne zaostáva aj rozvoj vedy a výskumu v športe ako základný predpoklad pre zlepšovanie metodiky prípravy. Reprezentačná generácia z deväťdesiatych rokov nemá plnohodnotných pokračovateľov v podávaní úspešných výkonov. 

Náš klub vznikol v roku 2018 ako občianske združenie s cieľom vytvárať podmienky pre nádejných mladých športovcov - atlétov, lyžiarov, triatlonistov. Pomáha spolu s rodičmi viesť deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Umožňuje mladým talentom rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a vďaka tomu si plniť svoje športové sny a túžby v dospelosti.

 

Ciele a poslanie združenia v športe pre všetkých

Poslaním klubu v športe pre všetkých je podpora a rozvoj telesnej výkonnosti a zdravého spôsobu života populácie na Slovensku. Žiaľ, musíme v tejto súvislosti konštatovať, že sa úroveň výkonnosti populácie z motorického hľadiska znižuje. Tento negatívny vplyv sa prejavuje aj na nízkej úrovni výkonnosti uchádzačov o vzdelanie na univerzitách so zameraním na telesnú výchovu, teda budúcich učiteľov a trénerov. Sledujeme vysoký nárast obezity nielen u dospelých ale aj u detí.

 

Naše združenie vníma telesnú kultúru ako spoločenský jav, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kultúry občanov SR. Plní nezastupiteľnú úlohu pri utváraní zdravia, výchove a vzdelávaní, zlepšuje pracovnú výkonnosť, je základom uspokojovania potrieb v pohybovej aktivite, formuje voľný čas ľudí a humanizuje ich spôsob života. Aktivity, ktoré ponúka svojim členom ŠK Ruffini sport považuje za neoddeliteľnú súčasť starostlivosti o vlastné zdravie. Ide najmä o zvyšovanie povedomia o vplyve telesných cvičení na zdravie, organizovanie a vedenie športových aktivít v prírode, organizácia športových sústredení a spoločná účasť na podujatiach a pretekoch.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
  • Facebook Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon
  • Instagram
bezeckaterapia_logo.png
  • Facebook Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon
  • Instagram